JIANG JIAXIN

Contact information:

Email: jiangjiaxinrisder@gmail.com

Instagram: jiaxinjiang_artist

Bilibili/B站: CHN-JJX

公众号:美国连环画

Red/小红书:美国连环画